Connect
Thủy ĐT (HA NOI)
Tran Hoai (Ha Noi)
Chiểu Tống Quang 
Vương Mẩu 
Annie Xinhxinh (HA NOI)
Dương Anh (Hưng Yên)
(Ha Noi city)
mai