Connect
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT AN NINH MẠNG: 86,86% ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TÁN THÀNH

Sáng 12/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự án Luật An ninh mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.
http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=36208