Connect
Trong công việc, không có sổ ghi công lao, chỉ có phiếu ghi thành tích.
Chú ý nâng cao hiệu quả làm việc, chứ không phải là kéo dài thời gian làm việc.